از کوچکترین سایز(46میلی متر)تا بلندترین سایز(140میلی متر)که بنا به سفارش مشتریان علاوه بر سایز های استاندارد 62 و 77 میلی متر تولید می شوند.همچنین مدرج و غیر مدرج بودن و نوع چاپ شیشه های قطره چکان نیز بر اساس نیازهای مصرفی مشتریان و به سفارش ایشان و از طریق چاپ با رنگ های خوراکی صورت می گیرد.