جناب آقای سید علی آقازاده

افتتاح کارخانه توسط استاندار محترم

مانور آتش نشانی و فاصله گذاری اجتماعی کرونا

برگزاری جلسه ی آموزشی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی