در این صفحه می توانید نقشه های ویال مربوط به ویال های تولیدی توسط شرکت داروسازی شفا گستران مهر رضا (ع) را مشاهده نمایید.

Size designation of screw-neck vial: 5cc

Size designation of screw-neck vial: 7.5cc
Size designation of screw-neck vial: 10cc

Size designation of screw-neck vial: 15cc

Size designation of screw-neck vial: 20cc

Size designation of screw-neck vial: 25cc

Size designation of screw-neck vial: 30cc

Size designation of screw-neck vial: 2R

Size designation of screw-neck vial: 4R

Size designation of screw-neck vial: 6R

Size designation of screw-neck vial: 10R

Size designation of screw-neck vial: 15R

Size designation of screw-neck vial: 20R

Size designation of screw-neck vial: 25R

Size designation of screw-neck vial: 30R